بازی گیج سیاسی در خوزستان!دولت علیه دولت!
بازی گیج سیاسی در خوزستان!دولت علیه دولت!

بازی گیج سیاسی در خوزستان!دولت علیه دولت!

نزدیک به دو ماه به پایان عمر دولت باقیمانده است اما انگار رفتن غلامرضا شریعتی و آمدن قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار به جای جابجایی انگیزشی درون دولتی جای خود را به تسویه حساب های زودهنگام برون دولتی داده است!!

چیزی یافت نشد !